Извършване на СМР на обект: Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Капитан Андреево, по ПРСР 2014-2020

„Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП  по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”

Уникален номер на обществената поръчка в Регистъра на АОП: 00040-2019-0036

Документация

10.06.2019 14:53:39

Обявление

10.06.2019 14:48:54

Решения

10.06.2019 14:48:46