Локална обезманганителна инсталация на вода

Проектиране,  строителство и осъществяване на авторски надзор

на обект ”Локална обезманганителна инсталация  на вода за питейно-битови цели в м.”Орманя”, гр. Свиленград“

Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2018-0036

 

Документация

12.10.2018 13:12:53

Решения

12.10.2018 13:11:37

Обявление

12.10.2018 13:10:30