АКТУАЛНА: Периодични доставки на асфалтова смес за нуждите на общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване”-Свиленград

Периодични доставки на асфалтова смес за нуждите на общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване”-Свиленград

Уникален номер на поръчката в АОП: 00040-2018-0004