„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на – детски градини, детска ясла, Домашен социален патронаж и Дом за възрастни хора с психични разстройства село Пъстрогор, на територията на Община Свиленград за 2017-2018 година”

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на – детски градини, детска ясла, Домашен социален патронаж и Дом за възрастни хора с психични разстройства село Пъстрогор, на територията на Община Свиленград за 2017-2018 година”

Уникален номер на обществената поръчка в АОП: 00040-2017-0024

Документация

17.08.2017 12:48:28

Решения

17.08.2017 12:39:17

Обявление

17.08.2017 12:38:27