Изпълнение на СМР на обект:Реконстр. и рехабилитация на улици и кръстовища-гр.Свиленград,вкл. подобект:Рехабилитация на част от ул.„Стр. Дочков от о.т.776 до о.т.3;подобект:Реконстр. на кръстовище на ул. Д.Благоев

Изпълнение на СМР на обект:"Реконструкция и рехабилитация на улици и кръстовища-гр.Свиленград",включващ подобект: "Рехабилитация на част от ул."Страшимир Дочков" от о.т.776 до о.т.3"; подобект: "Реконструкция на кръстовище на ул. "Димитър Благоев" с ул."Бурденис" в гр.Свиленград"

Уникален номер на обществената поръчката в регистъра на АОП:00040-2017-0022

Документация

19.07.2017 15:29:21

Обявление

19.07.2017 15:29:21

Отговор на въпрос

19.07.2017 15:29:21

Решения

19.07.2017 15:29:21