СМР на обект:„Реконструкция на вътрешната водопров. мрежа на с. Студена”

 

„Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Студена”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП  по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”

Уникален номер на обществената поръчка в регистъра на АОП: 00040-2019-0034

Документация

31.05.2019 14:19:12

Решения

31.05.2019 14:18:18

Обявление

31.05.2019 14:17:42