Въвеждане на енергоефективни мерки на сграда- ОУ "Любен Каравелов"

Извършване на СМР  за въвеждане на енергоефективни мерки на сграда- ОУ "Любен Каравелов" в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.002-0019-С01 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради- общинска собственост”, финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“

Уникален номер на обществената поръчка в Регистъра на АОП: 00040-2019-0029

Документация

20.05.2019 11:50:24

Решения

20.05.2019 11:49:42

Обявление

20.05.2019 11:49:14