Доставка на дърводелски материали - 2016г.

„Доставка на дърводелски материали за нуждите на Общинска администрация - Свиленград и второстепенни разпоредители с бюджет: ОП ”Благоустрояване и озеленяване”; Исторически музей-Свиленград; Дейност „ЦДГ, Детски ясли и Здравни кабинети”-Свиленград; Дейност „Спорт и туризъм”; Дейност „Социални услуги” ”

Уникален номер на поръчката: 9052376

Публична покана

11.02.2016 15:30:26

Документация

11.02.2016 15:30:26

Протокол

11.02.2016 15:30:26