Доставка на електро материали - 2016г.

 Доставка на електро материали за нуждите на Общинска администрация-Свиленград и второстепенни разпоредители с бюджет: ОП ”Благоустрояване и озеленяване”; Исторически музей-Свиленград; Дейност „ЦДГ, Детски ясли и Здравни кабинети”-Свиленград; Дейност „Спорт и туризъм”; Дейност „Социални услуги”Тук трябва да въведете текста на Вашата ПП. 

Уникален номер на поръчката в АОП: 9050690

Публична покана

04.02.2016 15:56:12

Документация

04.02.2016 15:56:12

Протокол

04.02.2016 15:56:13