Доставка на облекло за нуждите на ЦНСТ - гр. Свиленград

Доставка на облекло рехи, обувки ,спално бельо и работно облекло/  за нуждите на ЦНСТ - гр. Свиленград по проект „Да дадем шанс на „различните,Договор BG051PO001-5.2.12-0046-C0001, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Уникален номер на поръчката в АОП: 9044868

Публична покана

14.08.2015 13:10:06

Документация

14.08.2015 13:10:06

плащания

14.09.2015 10:36:26

Протокол

14.08.2015 13:10:06