Доставка на облекло за нуждите на ЦНСТ - гр. Свиленград

Доставка на облекло рехи, обувки ,спално бельо и работно облекло/  за нуждите на ЦНСТ - гр. Свиленград по проект „Да дадем шанс на „различните,Договор BG051PO001-5.2.12-0046-C0001, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Уникален номер на поръчката в АОП: 9044868