Доставка на ВиК и ОВ материали - 2016г.

„Доставка на ВиК и ОВ материали за нуждите на Общинска администрация - Свиленград и второстепенни разпоредители с бюджет: ОП ”Благоустрояване и озеленяване”; Исторически музей-Свиленград; Дейност „ЦДГ, Детски ясли и Здравни кабинети”-Свиленград; Дейност „Спорт и туризъм”; Дейност „Социални услуги” ”

Уникален номер на поръчката в АОП: 9052379

Публична покана

12.02.2016 09:14:05

Документация

12.02.2016 09:14:05

Протокол

12.02.2016 09:14:05