Информация и публичност по проект „Старият мост"

Осигуряване на информация и публичност  по проект „Старият мост:мост между поколенията”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, чрез Министерство на културата- Програмен оператор по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства, Договор №24-10М1-34/22.04.2015г.”

 Уникален номер на поръчката в АОП: 9043422