Информация и публичност по проект „Старият мост"

Осигуряване на информация и публичност  по проект „Старият мост:мост между поколенията”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, чрез Министерство на културата- Програмен оператор по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства, Договор №24-10М1-34/22.04.2015г.”

 Уникален номер на поръчката в АОП: 9043422

Публична покана

02.07.2015 10:18:21

Документация

02.07.2015 10:18:21

плащания

07.09.2015 16:43:10

Протокол

02.07.2015 10:18:21