Информиране и публичност по проект "Да дадем шанс на "различните"

Осигуряване на информиране  и публичност по проект BG051PO001-5.2.12-0046-C0001 „Да дадем шанс на „различните, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Уникален номер на поръчката в АОП: 9044759

Публична покана

11.08.2015 17:56:33

Документация

12.08.2015 14:54:00

Плащания

27.01.2016 14:35:42

Протокол

11.08.2015 17:56:33