Изработване и доставка на работно облекло 2016

„Изработване и доставка на работно облекло за нуждите на BБР: Дейност „ЦДГ, Детски ясли  и Здравни кабинети”, ОП “Благоустрояване и озеленяване”,  Дейност “Социални услуги” и Дейност „Спорт и туризъм” - Свиленград"

Уникален номер на поръчката в АОП: 9050089