Съобщения за медиите

В деня на публикуването възложителят изпраща съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване и може да я изпрати до избрани от него лица. Според § 1, т. 28а от ЗОП, съобщение до средствата за масово осведомяване е електронен документ с титуляр възложителя, който се изпраща в един и същи ден по електронен път до Българската телеграфна агенция, до най-малко 3 печатни медии и до най-малко 3 лицензирани радио- и телевизионни оператори.

Заглавие Дата Файл
Съобщение до медии 2016-02-03 14:22:00 Изтеглете файл