Изработване на технически проекти /ОбА - Свиленград/

Изработване за изработване на технически проекти за обект: „Енергийна ефективност на сграда на Общинска администрация”, гр.Свиленград

Уникален номер на поръчката в АОП:9044642