Изработване на технически проект /ЦДГ"Детелина"/

Изработване на технически проекти за обект: „Енергийна ефективност на ЦДГ „Детелина”,гр.Свиленград”

Уникален номер на поръчката в АОП: 9044642