Август 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Приготвяне и доставка на готова храна за ЦНСТ

„Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за Център за настаняване от семеен тип -  гр.Свиленград” по проект BG051PO001-5.2.12-0046-C0001 „Да дадем шанс на „различните, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси"

Уникален номер на поръчката в АОП: 9044847

ПЛАЩАНИЯ

04.01.2016 17:01:32

Публична покана

10.08.2015 16:54:30

Документация

12.10.2015 14:17:00

Протокол

10.08.2015 16:54:30