Строителен надзор "Старият мост"

Упражняване на строителен надзор на ”Инженеринг на обект” Реставрация, консервация и експониране на сводест мост  “Мустафа паша”,гр. Свиленград, община Свиленград”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, чрез Министерство на културата- Програмен оператор по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства по проект „Старият мост:мост между поколенията”, Договор №24-10М1-34/22.04.2015г.”

Уникален номер на поръчката в АОП: 9043997

Публична покана

20.07.2015 11:42:27

Документация

20.07.2015 11:42:27

Плащания

27.10.2015 16:09:25

Протокол

20.07.2015 11:42:27