Текущ ремонт

„Извършване на текущ ремонт  на сгради – общинска собственост на територията на Община Свиленград”

Уникален номер на поръчката в АОП: 9041325