Техн.обслужване на офис техника

„Извършване на техническо обслужване на офис техника, включващо ремонт на компютърни системи и периферни устройства, доставка на резервни части и консумативи и нова компютърна техника за нуждите на Общинска администрация и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:ЦДГ, ДЯ и ЗК, ОП “Благоустрояване и озеленяване”, Дейност “Социални услуги”, Дейност „Спорт и туризъм” и „Исторически музей”

 Уникален номер на поръчката в АОП: 9042166

Публична покана

25.05.2015 14:25:37

Документация

25.05.2015 14:25:37

Плащания

03.07.2015 17:11:57

Протокол

25.05.2015 14:25:37