ПРЕКРАТЕНА! - Доставка на оборудване и консумативи за компютърни конфигурации по проект Младите хора в община Свиленград

„Доставка на оборудване и консумативи за компютърни конфигурации по проект  BG05MОР001-1.052-0001  „Младите хора в община Свиленград - активни участници на пазара на труда”, финансиран по ОП „РЧР”, процедура: МИГ Свиленград Ареал 1.3 Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора”

Уникален номер на обществената поръчка в Регистъра на АОП: 9096386

ПРЕКРАТЕНА!

 

Обява

14.02.2020 16:26:33

Друга информация

27.06.2016 10:31:16

Документация

13.02.2020 11:24:20