ПРЕКРАТЕНА! Доставка на оборудване и консумативи за компютърни конфигурации

„Доставка на оборудване и консумативи за компютърни конфигурации по проект  BG05MОР001-1.052-0001 „Младите хора в община Свиленград - активни участници на пазара на труда”, финансиран по ОП „РЧР”

Уникален номер на обществената поръчка в Регистъра на АОП: 9096716

ПРЕКРАТЕНА!!! 

Друга информация

27.06.2016 10:31:16

Обява

26.02.2020 14:12:12

Документация

26.02.2020 14:12:12