ПРЕКРАТЕНА - Извършване на благоустрояване на УПИ ХVII

“Извършване на благоустрояване на УПИ ХVII-за озеленяване и детска площадка, кв.55 в гр.Свиленград”

Уникален номер на обществената поръчка в Регистъра на АОП: 9094877

Първоначалният срок за получаване на оферти е удължен!

 

Друга информация

27.06.2016 10:31:16

Обява

28.11.2019 08:29:05

Документация

28.11.2019 08:29:05