Обследване на сграда НЧ "Васил Левски

„Изготвяне на обследване, архитектурно заснемане, доклад за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на сграда НЧ „Васил Левски“,  гр. Свиленград във връзка с ОПРР 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, процедура  BG16RFOP001-2.002”

Уникален номер на обществената поръчка в АОП: 9075493

 

Друга информация

27.06.2016 10:31:16

Обява

30.04.2018 13:50:44

Документация

30.04.2018 13:50:44