СМР – Доставка и монтаж на детски съоръжения в ДГ”Детелина” - Първоначалният срок за получаване на оферти е удължен

Уникален номер на поръчката в АОП: 9078038 

Друга информация

27.06.2016 10:31:16

Обява

02.07.2018 13:00:01

Документация

02.07.2018 13:00:01